Систем Капка по Капка на 4 декара ориз

Почетна   /   Проекти   /   Систем Капка по Капка на 4 декара ориз

Системот за наводнување работи по принципот слободен пад. Извор на вода е отворениот канал за наводнување од браната Калиманци. Ова е експериментален проект направен за прв пат во Македонија и покажа доста успешни резултати.