Glyphogan Extra

Почетна   /  Производи  /   Хербициди   /   Glyphogan Extra

Glyphogan Extra

Тотален фолијарен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни класести и широколисни плевели во:
- Винова Лоза
- Овошни насади
- Сончоглед
- Пченица
- Слободни површини

glyphogan